Lịch trình dự kiến chuyên ngành (K56 – K58)

LỊCH TRÌNH DỰ KIẾN CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH

HỌC KỲ TKT56 TKT57 TKT58 TTC55   TTC56 TTC57  
II (2015-16)

1/2016 – 4/2016
KTL 1

LTMH 1

TƯH 2

Game
G.Tích 2

G.Tích 3

Xác suất
 

KTL2
TK NCh 2

Đ Giá 1

MHTC C. Ty

MHTC Q.Tế

Đ.L Rủi ro

  KTL1
TK NCh 1
TƯH 2
G.Tích 2

G.Tích 3

Xác suất
 
I (2016-17)

8/2016 – 11/2016
KTL 2

TK NCh 1

LTMH 2

QTRR

T.A C.Ng
TK Toán

TƯH 1

I/O

 

 

Đ.Giá 2

Chuỗi TG

PT Kỹ Thuật

 

KTL 2
LTMH 1

TKNCh2

Đ.Giá 1

Mô phỏng NN

T.A.C.Ng

 

TK Toán
TƯH 1

Cơ sở TTC

 
II (2016-17)

1/2017 – 4/2017
SL Mảng

TK NCh 2

ĐGiá 1
KTL 1

TƯH 2

LTMH 1

Game

G.Tích 2

G.Tích 3

Xác suất
   

Đ Giá 2

MHTC C. Ty

Chuỗi TG

Đ.L Rủi ro

KTL1

TƯH 2

TK NCh 1

 
I (2017-18)

8/2017 – 11/2017
MHƯD

ChuỗiTG
KTL 2


TK NCh 1

LTMH 2

QTRR


T.A C.Ng
     

PT Kỹ Thuật

MHTC Q.Tế

KTL 2

LTMH 1
TKNCh2
Đ.Giá 1
Mô phỏng NN

T.A.C.Ng

 
II (2017-18)

1/2018 – 4/2018
  SL Mảng

TK NCh 2

ĐGiá 1
       

Đ Giá 2
MHTC C.Ty
Chuỗi TG
Đ.L Rủi ro

 
I (2018-19)

8/2018 – 11/2018
  MHƯD

ChuỗiTG
       

PT Kỹ Thuật
MHTC Q.Tế

 
II (2018-19)

1/2019 – 4/2019
               
                 
                 

 

./.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.