Lịch tuần Khoa (1/12-7/12/2014)

Thứ 5: 8h-9h30, làm việc cùng Tổ công tác của Trường về hoạt động của Trung tâm.  Địa điểm: Phòng họp nhà 9. Mời: C.Minh, T. Thế.

14h, Họp với Trường về biên soạn giáo trình. Địa điêm: G2 Nhà 10. Mời: L.đạo Khoa, đại diện lãnh đạo Bộ môn

15h30: họp về triển khai POHE. Địa điểm: G2 N10. Mời: T. Thế, T.Mạnh