Lịch tuần Khoa, thời gian 15/12-21/12/2014

Thứ 3: Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng, thời gian: 14 h, tại Hội trường A. Mời các thầy cô có giấy mời và các thầy cô không có giờ lên lớp

Thứ 5: V/v hướng dẫn công tác thanh toán, lập chứng từ, thời gian: 14h, tại G2 Nhà 10. Mời: thầy Thế (Đại diện Khoa + Trung tâm) Cô Lan (phụ trách công tác kế toán của Khoa và TT)

Thứ 6: Hội thảo về "Chiến lược tăng trưởng xanh của Việt Nam", thời gian:7h30, tại G2 N10. Mời: các thầy cô quan tâm.

Thứ 6: Họp mở rộng Khoa. Nội dung: tổng kết hoạt động trong năm 2014, xây dựng kế hoạch năm 2015. Thời gian: 14h30. Mời: Lãnh đạo Khoa, lãnh đạo ba Bộ môn.