Lịch tuần Khoa, thời gian từ 04/9/2017 đến ngày 10/9/2017

Thứ 4: 8h30, Lễ khai giảng hệ đại học chính quy năm 2017, tại HT A. Mời: Đại diện LĐ Khoa, LĐ Bộ môn, Cô P. Minh

 

Thứ 5: 10h, Họp lớp POHE TTC, tại A2-919. Mời: T. Mạnh

 

Thứ 5: 8h, Hội thảo khoa học quốc gia: “Thực trạng và giải pháp thúc đẩy tăng trưởng hài hòa trong các khu vực doanh nghiệp ở Việt Nam”, tại G2N10. Mời: T. Dong, C. Minh và các thầy cô quan tâm

 

Thứ 6: 8h30, Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII), tại HT A. Mời: C. Minh và toàn thể Đảng viên trong Khoa

Văn phòng Khoa.

 

P/s: 08h30 – 16h00 thứ Ba, ngày 05/9/2017. Chuyên gia cuả ANZIIF giảng dạy chuyên đề Quản lý rủi ro cho cán bộ bảo hiểm. Thành phần: Giảng viên Khoa Bảo hiểm, Học viên đang theo học chương trình DIPLOMA về bảo hiểm phi nhân thọ của ANZIIF tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân và cán bộ của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang hoạt động trên trị trường bảo hiểm Việt Nam. Tại G2N10