Lịch tuần Khoa, thời gian từ 09/05/2016 đến ngày 15/05/2016

Thứ 2: 14h, Họp Ban tổ chức Hội thảo “Đào tạo và Nghiên cứu về Kinh tế thị trường của các trường đại học trong quá trình đổi mới”, tại G2 N7. Mời: thầy Dong

Thứ 3: 14h, Họp nhóm biên soạn Lịch sử 60 năm Đại học KTQD, tại G2N10. Mời: thầy Dong

Thứ 4: 14h, Họp chuẩn bị xét tuyển NCS, tại G4N6. Mời: thầy Thế

Thứ 5: 8h30 và 13h30, Hội thảo khoa học Quốc tế “Các vấn đề Kinh tế – Xã hội và Môi trường trong Phát triển”  (Socio – economic and Enviromental Inssues in Development). Tại G2 N10. Kính mời các thầy cô quan tâm

Thứ 6: 14h tại văn phòng Khoa, họp bộ môn Toán cơ bản.

Văn phòng Khoa