Lịch tuần Khoa, thời gian từ 27/6/2016 đến ngày 03/7/2016

Thứ 3: 14h, Làm việc với các Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ, tỉnh, thành phố các năm 2014, 2015, 2016, tại G2N10. Mời: các chủ nhiệm đề tài.

 

Thứ 4: 8h, Làm việc với các Chủ nhiệm đề tài cấp Cơ sở các năm 2015, 2016, tại G2N10.  Mời: Các chủ nhiệm đề tài.

 

Thứ 5: 9h30, Họp các thành viên nhóm viết lịch sử kinh tế quốc dân, tại G2N7. Mời: thầy Dong.

 

Thứ 6: 16h, Họp về lễ kỷ niệm ngày thành lập Khoa và Trường, tại VP Khoa. Mời: LĐ Khoa, Trưởng Phó các Bộ môn, thầy Dong, thầy Thứ, thầy Hòa, thầy Tuấn, thầy Hoàng, thầy Thành. 

 

Văn phòng Khoa