Lịch tuần Khoa, thời gian từ 6/2/2017 đến 12/2/2017

Việc trong tuần:

1. Update lịch semina lên mạng Khoa (Thầy Mạnh phụ trách) và thông báo với Phòng Quản lý Khoa học.

2. Các BM TKT và TTC đăng thông tin về chuyên đề thực tập đợt 2/2017 lên web Khoa để sinh viên được biết

3. Công đoàn: Thiết kế lịch du Xuân, Khoa tài trợ tiền đi lại.

4. Các cố vấn học tập: gặp sinh viên kiểm tra tình hình đầu năm học, báo cáo với Khoa qua email

5. Họp lãnh đạo Khoa đầu năm (thời gian: update sau)

Văn phòng Khoa