Lịch tuần Khoa, thời gian từ ngày 01/8/2016 đến ngày 07/8/2016

Thứ 2: Bắt đầu kỳ giảng mới. Các thầy cô nhớ kiểm tra lại theo lịch phân giảng trên web Khoa về sự thay đổi giảng đường

Thứ 2: 3h, Làm việc với chuyên gia nước ngoài bàn về hợp tác. Mời: cô Minh, thầy Mạnh

Thứ 3: 8h, Họp hội đồng khoa học đào tạo về việc góp ý đề cương học phần của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo thông tư 15/2014 của Bộ GD&ĐT, tại G2 N10. Mời: Thầy Dong, Cô Minh, thầy Thế, thầy Mạnh. 

Thứ 5: 16h30, Họp về hướng dẫn quy trình thanh toán tiền sinh hoạt khoa học Bộ môn và kê khai giờ Nghiên cứu khoa học cho các trưởng Bộ môn, tại G2N10. Mời: các trưởng bộ môn.

Kính chúc các thầy cô một kỳ mới nhiều tốt đẹp

Văn phòng Khoa