Lịch tuần Khoa, thời gian từ ngày 03/10 -10/10/2016

Thứ 4: 14h30: Họp bàn về tổ chức lễ gặp mặt 22/10, tại VP Khoa. Mời: BCN Khoa, T. Dong, T.Thứ, T. Tuấn, T. Trung, T. Mạnh, T. Hải, T. Hoàng, T. Thành, tại VP Khoa.

(Cô Lan: chuẩn bị danh sách khách mời ngoài trường để rà soát)

 

Thứ 4: 15h30: Triệu tập họp toàn Khoa. Đề nghị các Thầy Cô có giờ giảng cho sinh viên nghỉ sớm để tham dự họp đầy đủ.

 

Văn phòng Khoa