Lịch tuần Khoa, thời gian từ ngày 04/12/2017 đến ngày 10/12/2017)

Thứ 3: 8h, Hội thảo khoa học quốc tế “Những vấn đề kinh tế và kinh doanh ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế – EIEB 2017”, tại A2-1006. Kính mời các thầy cô quan tâm

Thứ 6: 8h, Họp  về hoàn thiện mã ngành và mở ngành/chuyên ngành đào tạo theo Thông tư 25/2017 ngày của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tại G2 N7. Mời: Cô Minh

 

Văn phòng Khoa