Lịch tuần Khoa, thời gian từ ngày 08/5/2017 đến ngày 14/5/2017

Thứ 6: 8h30, 13h30. Hội thảo khoa học Quốc tế “Các vấn đề Kinh tế – Xã hội và Môi trường trong Phát triển”  (Socio – economic and Enviromental Inssues in Development, tại G2N10. Mời các thầy cô có giấy mời và các thầy cô quan tâm

Thứ 6: 15h, Góp ý tên đề tài cho các NCS K37, tại VP Khoa. Mời: các thầy cô hướng dẫn và các thầy cô quan tâm. 

Thứ 6: 16h, Họp về tuyển sinh khóa mới và Lyon, tại VP Khoa. Mời: T. Dong, T. Thế, T. Trung, T. Mạnh, T. Hoàn, T. Hải, C. Thắm, C. Trang, C. Minh.

Văn phòng Khoa