Lịch tuần Khoa, thời gian Từ ngày 10/10/2016 đến ngày 16/10/2016

Thứ 4: 14h, Báo cáo Ban Giám hiệu về chuẩn bị lễ gặp mặt truyền thống, tại G2N7 (chuyển sang G2N10). Mời: các thành viên ban chỉ đạo theo quyết định của Hiệu trưởng

Chủ nhật: 8h, Khai giảng NCS K37. Mời: đại diện lãnh đạo Khoa, Bộ môn và các thầy quan tâm

 

Văn phòng Khoa