Lịch tuần Khoa, thời gian từ ngày 14/8/2017 đến ngày 20/8/2017

Thứ 2: 9h, Khai trương khối Giảng đường A2 nhà Trung tâm đào tạo, tại Nhà A2. Mời: Cô N. Minh.

Thứ 2: 14h, Bài trình bày” “So sánh năng suất của doanh nghiệp nhà nước và tư nhân” của GS. Lê Văn Cường, tại G4, N10. Kính mời các thầy cô quan tâm.

THứ 3: 9h30, Hội thảo “Giới thiệu một số hướng nghiên cứu mới trong lĩnh vực nông nghiệp, Kinh tế tài nguyên, và Môi trường có sử dụng các mô hình toán và kinh tế lượng”. Tại G2N10. Kính mời các thầy cô quan tâm, đặc biệt là các thầy cô Bm Toán Kinh tế và Toán Cơ bản.

 

 Văn phòng Khoa