Lịch tuần Khoa, thời gian từ ngày 15/01/2018 đến ngày 21/01/2018

Thứ 2: 14h, họp triển khai công tác mở ngành/chương trình đào tạo mới, tại G2N10. Mời: Thầy Dong, C. Minh

 

Thứ 3: 9h, Họp Tổ công tác xây dựng Đề án, Tổ xây dựng và phát triển ngân hàng câu hỏi thi tuyển sinh cao học theo dạng thức mới, tại G2N10. Mời: các thầy có tên trong quyết định

 

Thứ 3: 15h30,Họp về công tác di chuyển các đơn vị ra tòa Nhà trung tâm, tại G2N10. Mời: C. Minh

 

Thứ 4: 14h, Họp với các đơn vị có đào tạo ngắn hạn, tại G2.N10. Mời: T. Thế

 

Thứ 6: 16h, Họp về mở ngành mới, tại VP Khoa. Mời: T. Dong, T. Thế, T. Mạnh, C. Thủy, C. Ánh, T. Huy, C. Minh

Văn phòng Khoa