Lịch tuần Khoa, thời gian từ ngày 18/04/2016 đến ngày 24/04/2016

Thứ 6: Từ 14h: chấm chuyên đề NCS, tại VP Khoa. Mời thành viên hội đồng và các NCS: Hưng, Hương, Nghị

Thông tin khoa học:

8h00-10h30 thứ Bảy. Buổi thuyết trình chuyên gia theo chủ đề“Chỉ số Hiệu quả và Quản trị Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI)”. Thành phần: đại diện V.ĐTSĐH, các NCS khóa 35. Người thuyết trình: Bà Đỗ Thị Thanh Huyền, chuyên gia phân tích chính sách về cải cách hành chính và chống tham nhũng, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP). Địa điểm: Phòng họp A Gác Nhà 10. 
 

14h00-16h00 thứ Bảy. Buổi thuyết trình chuyên gia theo chủ đề“Đóng góp của TFP vào tăng trưởng và vào năng suất lao động của một số ngành của công nghiệp chế tác: bằng chứng từ điều tra doanh nghiệp”. Người thuyết trình: GS.TS. Nguyễn Khắc Minh, chuyên gia kinh tế

 

Văn phòng Khoa