Lịch tuần Khoa, thời gian từ ngày 18/9/2017 đến ngày 24/9/2017

Thứ Ba: 8h, Phát động ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng do bão lụt, tại sân nhà 7. Kính mời toàn thể thầy cô

Thứ Tư: 13h30, Hội nghị tổng kết công tác Cố vấn học tập năm học 2016-2017, tại G2N10. Mời: C. Minh và các cố vấn học tập

THứ Tư: 16h, Tập huấn công tác cố vấn học tập năm học 2017-2018 cho cố vấn học tập kiêm nhiệm K59, tại G2N10. Mời: cố vấn học tập K59

Thứ 5: 14h30, NCS Nguyễn Thị Thu Thủy bảo vệ luận án cấp cơ sở, tại VP Khoa. Đề tài: Nghiên cứu cấu trúc phụ thuộc giữa các thị trường tài chính và ứng dụng trong đo lường rủi ro trên thị trường tài chính Việt Nam. Mời các thầy cô trong Hội đồng

Thứ Sáu: 8h 30, Hội thảo khoa học quốc tế: ACIP 2017 về đổi mới sáng tạo và chính sách, tạo G2N10. Mời các thầy cô quan tâm

Thứ Sáu: 14h00: họp về giảng dạy học phần Lý thuyết xác suất và Thống kê toán. Mời các thầy cô có tham gia giảng day.

Văn phòng Khoa