Lịch tuần Khoa, thời gian từ ngày 21/11/2016 đến ngày 27/11/2016

Thứ 4, 16h: Họp xét gia hạn NCS K33 (hệ 4 năm) và K34 (hệ 3 năm), tại G2N7. Mời: cô N.MInh

Thứ 5, 8h: Tập huấn các công đoàn bộ phận về sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên trực tuyến, tại C306. Mời: thầy Hoàng

Thứ 5, 14h: Tập huấn các công đoàn bộ phận về sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên trực tuyến, tại C101, C106. Mời: thầy Hoàng

Thứ 6, 8h: Hội nghị tập huấn “Quy định và hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng Khoá XII”, tại HT ĐH Xây dựng. Mời: thầy Tuấn

Thứ 7, 13h30: NCS trình bày trước bộ môn, tại VP Khoa. Mời: các thầy cô quan tâm.

Văn phòng Khoa