Lịch tuần Khoa, thời gian từ ngày 21/8-27/8/2017

Thứ 2: 9h45, Họp xét cho giảng viên tập sự, tại VP Khoa. Kính mời: C.Minh, T.Thế, T.Mạnh, T.Hoàn, C. Vân. Cô Huệ chuẩn bị các giấy tờ cần thiết như nêu trong mục thông báo của Trường.

 

Thứ 2: 10h15: Họp triển khai thực hiện lớp học SAS cho sinh viên chuyên ngành theo hợp tác giữa Khoa – Công ty SAS – VP Bank, tại VP Khoa. Mời: C.Minh, T. Thế, T. Mạnh, T. Hoàn.

 

Thứ 2: 14h, Họp trao đổi về quản trị nội bộ, tại G2 N10. Mời: cô Minh

 

Thứ 3: 10h, Họp xếp chuyên ngành, HT A. Mời: T. Thế

 

Văn phòng Khoa

Các ngày 22-25: Các NCS K37 học học phần chuyên ngành tại VP Khoa như đã thông báo chi tiết (C22, C23, SC 24, SC 25). Sáng từ 8h15, chiều từ 2h15.