Lịch tuần Khoa, thời gian từ ngày 24/7/2017 đến ngày 30/7/2017

Từ thứ 2 – thứ 6: các thầy cô tham gia khóa học tại VIASM ( Thời gian cụ thể mời xem tại http://viasm.edu.vn/)

 

Chuẩn bị họp tổng kết năm học: Kính đề nghị các thầy cô:

 

(1) Các thầy cô tải Mẫu báo cáo đánh giá tại link

http://www.phongtonghop.neu.edu.vn/ViewThiDuaKhenThuong.aspx?ID=62

để điền sẵn thông tin, sẽ họp sớm vào đầu tuần sau

 

(2) Nộp cho phụ trách Bộ môn: tên đề tài các cấp (tên, mã số) mà thầy cô chủ trì hoặc tham gia; số bài báo & báo cáo hội thảo; số đầu sách giáo trình, tài liệu tham khảo (thực hiện trong năm học 2016-2017)

 

(3) Các Bộ môn chuẩn bị sẵn nội dung chính bản báo cáo để kịp nộp Trường khoa đúng hạn

Văn phòng Khoa