Lịch tuần Khoa, thời gian từ ngày 26/02/2018 đến ngày 04/03/2018

Thứ 2: 16h30, Họp về chương trình Actuary, tại VP Khoa. Kính mời: Thầy Dong, T. Thế, T. Mạnh, C. Thủy, C. Thắm, T. Huy, C. Minh

 

Văn phòng Khoa