Lịch tuần Khoa, thời gian từ ngày 9/09/2016 đến ngày 25/09/2016

Thứ 4: 13h30, Khai mạc “Tuần định hướng và sinh hoạt công dân sinh viên Khóa 58” – Khối 7 (Khoa Luật, Khoa QTKD, Khoa Marketing, Khoa Thống kê, Khoa Toán KT), tại HT A. Mời: Thầy Thế

Thứ 4: 14h Hội nghị tổng kết công tác Cố vấn học tập năm học 2015-2016, tại G2 N10. Mời: Cô Minh, các cố vấn học tập

Thứ 4: 16h, Tập huấn công tác cố vấn học tập năm học 2016-2017 cho cố vấn học tập kiêm nhiệm, ại G2N10. Mời: các cố vấn học tập

Thứ 6: 15h-15h30: Họp LĐ Khoa. Tại VP Khoa. Mời: LĐ Khoa và các Trưởng BM.

Nội dung: 1. Chuẩn bị phát động Nghiên cứu khoa học sinh viên 2016-2017. (Thầy Thế, Thầy Mạnh chuẩn bị nội dung), 2. Xem xét công việc với các NCS và cao học viên. 3. Chương trình xê mi na khoa học các Bộ môn.

Thứ 6: 15h30-16h30: Họp về việc tổ chức ngày 22/10, tại VP Khoa. Mời: LĐ Khoa, T. Dong, T.Thứ, T. Trung, T. Mạnh, T. Hải, T. Hoàng, T. Thành (Thầy Thành báo cáo tình hình chuẩn bị văn nghệ sinh viên)

 

Văn phòng Khoa