Lịch tuần khoa, từ 07/01 đến 13/01/2019

Thứ Hai: 

8h: Họp triển khai hoàn thiện Đề án mở các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh, tại 5C. Mời: C. Minh

 

Thứ Ba: 

8h30: Họp BM Toán cơ bản về việc kéo dài, sau đó mời thầy cô bộ môn liên hoan tiệc trưa. 

14h00: Tọa đàm về chương trình đào tạo “Dữ liệu và Phân tích kinh doanh trong nền kinh tế số” (bên CT Tiên tiến tổ chức), tại 5B. Mời: Đại diện LD Khoa và đại diện lãnh đạo bộ môn.

 

Thứ Tư:

14h: Họp BM Toán tài chính.

 

Thứ Năm: 

8h30: Báo cáo Khoa học ” Tổng quan về Khoa học dữ liệu”, người trình bày: GS Huỳnh Hữu Tuệ, tại Phòng Hội thảo tầng 10. Đây là định hướng phát triển mới của Khoa, liên quan trực tiếp đến cả 3 bộ môn – mời các thầy cô tham dự đầy đủ.

11h00: [Hoãn]Họp Lãnh đạo mở rộng về việc kéo dài của các thầy cô, tại VP Khoa. Mời: C. Minh, T. Thế, T. Tuấn, C. P. Minh, T. Trung, T. Mạnh, T. Hải, C. Thủy, T. Hoàn. (Ba bộ môn: họp trước để lấy ý kiến bộ môn theo như quy định của nhà trường về việc kéo dài thời gian công tác của các thầy cô trong bộ môn mình và hoàn thành giấy tờ như yêu cầu của Trường)

 

Thứ Sáu: 

13h30: Hội nghị công chức, viên chức chủ chốt của Trường lấy tín nhiệm nhân sự bổ nhiệm lần đầu, bổ nhiệm lại Trưởng đơn vị nhóm 1, tại A1-G. Mời: T. Dong, T. Tuấn, C. Minh

 

Nhắc việc:

1. Việc phổ biến thông tin: từ nay, các thông tin liên quan đến toàn khoa và công đoàn sẽ chỉ được phổ biến trên: website của Khoa và FB của Khoa. Điều này vừa là chủ trương của Trường, vừa là để nâng cao tính hiệu quả trong việc trao đổi thông tin, kính đề nghị Thầy Cô lưu ý áp dụng.

2. Việc giải phóng đồ đạc ở phòng Trung tâm: các thầy cô bộ môn lưu ý hoàn thành đúng thời hạn (7.1.2019)

Văn phòng Khoa