Lịch tuần Khoa, từ 10/12 đến 16/12/2018

Thứ 3: 7h30, Hội nghị Đại biểu Cán bộ Công chức, viên chức năm học 2018-2019, tại HT A2. Mời: các thầy cô có giấy mời

15h30, Họp với các đơn vị đăng ký tổ chức Hội thảo 2019, tại phòng B tầng 5. Mời: C. Minh

16h45 – 17h, Họp các thầy cô trong Ban quản lý lớp Actuary. Mời: T. Dong, T. Thế, T. Mạnh, T. Hải, T. Huy, C. Thắm, C. Trang TTC, C. Liên, C. P. Minh, C. Lan, C. N. Minh

Thứ 6: 15h, Họp Hội đồng Khoa, tại VP Khoa. Mời các thầy cô trong hội đồng

Văn phòng Khoa