Lịch tuần Khoa, từ 10/8-16/8

Thứ 2: 8h, Hội nghị cán bộ chủ chốt, tại HT A. Mời: Cô Minh, Thầy Tuấn, Thầy Thế, Thầy Trung, Thầy Mạnh, Thầy Hải, Thầy Hoàng. (Nếu Trưởng BM không dự được, đề nghị cử phó BM tham dự)

Thứ 5: 15h, SH về bài giảng QTRR, tại P301 N7. Mời BM Toán tài chính

Thứ 6: 16h, Các cố vấn học tập báo cáo tình hình lớp mình phụ trách, tại VP Khoa. Mời: cô Minh, các thầy cô cố vấn học tập.

Thứ 6: 16h30, Họp lãnh đạo BM, tại VP Khoa. Mời: Cô Minh và các Trưởng BM (Đề nghị cử phó BM nếu Trưởng BM không tham gia được), thầy Hoàn, thầy Thành.

                                                                                                            Văn phòng Khoa