Lịch tuần Khoa, từ 13/4-19/4/2015

Thứ 5: 14h, Tập huấn công tác xây dựng Đề án vị trí việc làm, tại G2 N10. Mời Cô Minh thầy Thế.

Thứ 6: 16h30, họp bàn về việc tổ chức hoạt động sinh viên. Tại VP Khoa. Mời: cô Minh, thầy Thế, cô Trang, thầy Thành. 

                                                                                                            Văn phòng Khoa