Lịch tuần Khoa, từ 13/7-20/7 (Cập nhật)

Thứ 2: 16h, Họp chuyên môn, tại văn phòng Khoa. Mời: Cô Minh, Thầy Thế, Thầy Mạnh.

Thứ 2: 16h45, Họp bàn về tuyển sinh K57, tại VP Khoa. Mời: cô Minh, cô Trang, thầy Thành. (cô Trang chuẩn bị nội dung)

Thứ 6: 9h, Họp bàn về tổ chức Hội thảo Toán Ứng dụng 2015, tại G2N10. Mời: cô Minh

Việc cần làm:

1. Đề nghị Bộ môn TKT và TTC rà soát lại lịch học của các lớp chuyên ngành và điều chỉnh với Phòng Đào tạo trong ngày thứ 2 nếu có sai sót.

2. Thầy cô Cố vấn học tập: đề nghị rà soát việc đăng kí môn học của sinh viên chuyên ngành, đặc biệt lưu ý K54 để các em không bị sai sót, thiếu  môn.

Văn phòng Khoa