Lịch tuần Khoa, từ 18-24/5/2015

  • Thứ 4: 8h30, Lễ ra mắt hội Cựu sinh viên, tại G2N7. Mời: Cô Minh
  • Thứ 5: 9h, Họp xét tiến độ NCS, G4N6. Mời: Cô Minh
  • Thứ 6: 10h, Họp Tiểu ban Nội dung kỷ niệm 60 năm thành lập Trường, G2N7. Mời: cô Minh
  • Việc Bộ môn: Tiến hành thực hiện rà soát bộ đề cương chi tiết theo quyết định của Nhà trường

Văn phòng Khoa