Lịch tuần Khoa, từ 2/4/2018 đến 7/4/2018

Thứ Ba: 14h30Họp triển khai tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường với sinh viên năm 2018; Các cuộc thi Olympic Sinh viên: đại diện lãnh đạo các Khoa tại Gác 2 Nhà 10

 

Thứ Năm: 14h00Bài giảng về Ứng dụng tinh thần Quản trị doanh nghiệp trong quản trị Đại học: lớp bồi dưỡng Kỹ năng quản lý và Quản trị Đại học – Phòng 1001 nhà A2

 

Thứ Sáu: 08h00Hội nghị Đảng bộ Trường, Sơ kết nửa nhiệm kỳ 2015 – 2020: Bí thư và cấp ủy các đảng bộ bộ phận – Gác 2 Nhà 10

15h00Họp giao ban công tác Quý I/2018 : Trưởng các đơn vị trực thuộc trường, trưởng các Bộ môn trực thuộc Khoa – Gác 2 Nhà 10