>>> Lịch tuần Khoa, từ 20-26/7 (Quan trọng) <<<

Thứ 2: 9h30, họp về tuyển sinh K57. Mời: cô Minh, cô Trang, thầy Thành. Tại văn phòng Khoa

 

Thứ 4: HỌP BỘ MÔN và HỌP KHOA

1. Bộ môn Toán Kinh tế: 8h30-9h30 tại VP Khoa

2. Bộ môn Toán Tài chính: 8h30-9h30 tại phòng 404.

3. Họp liên tịch Khoa: 9h30-9h50, Mời: cô Minh, thầy Tuấn, thầy Thế, thầy Trung, thầy Mạnh, thầy Hoàng, cô Trang, cô P.Minh, cô Lan.

4. Họp tổng kết khoa: 9h50-10h30, Đề nghị các thầy cô đi họp đúng giờ, thầy cô nào không tham dự được đề nghị báo cáo với Khoa.

 

Thứ 7: Tham gia hoạt động tư vấn tuyển sinh cùng với Trường. Mời: Khoa sẽ thông báo sau

 

KÊ KHAI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Các Bộ môn thu thập kê khai nghiên cứu khoa học và nộp (bản cứng và bản mềm) về Phòng Khoa học trước ngày 31/7. Nếu quên kê khai thì trường sẽ trừ vào giờ giảng và không xét danh hiệu thi đua.

Thầy cô khai bài viết Working Paper vào mục hội thảo Khoa.

Thông báo của trường và mẫu về Kê khai NCKH: TẠI ĐÂY.

Thông báo và mẫu Báo cáo đánh giá của GV: TẠI ĐÂY: các thầy cô viết theo mẫu M4 

Văn phòng Khoa