Lịch tuần Khoa, từ 22/10 đến 28/10: QUAN TRỌNG, đề nghị cập nhật hàng ngày

 

Thời gian – Nội dung Đối tượng – Địa điểm
THỨ HAI
11h-12h30

Tập Văn nghệ: bài Nối vòng tay lớn​

Toàn thể các thầy cô

Tại Phòng BM Toán cơ bản

16h15 – 17h

Rà soát Tọa đàm​

NMinh, Thế, T. Dong, Mạnh, Thắm, Huy, Ngọc, Liên (Thắm chuẩn bị nội dung họp)

Tại: Phòng họp

17h00

Rà soát Lế kỉ niệm​

NMinh, Thế, T.Dong, T.Thứ, Mạnh, Trung, Hải, Thủy, Trang TKT, Hoàng, Thắm, Ngọc, Liên, Hoàn, Đức TCB, P.Minh, P.Lan, Thảo, Hưng, Trung TTC

Tại: Phòng họp

THỨ BA
11h-12h30

Tập Văn nghệ: bài Nối vòng tay lớn​

Toàn thể các thầy cô

Tại: Phòng BM Toán cơ bản

THỨ TƯ
11h-12h30

Tập Văn nghệ: bài Nối vòng tay lớn​

Toàn thể các thầy cô

Tại: Phòng BM Toán cơ bản

14h30-15h30

Họp chuẩn bị Lễ hội, thống nhất phương án chung: 

Toàn khoa; 

Đề nghị các thầy cô cho sinh viên nghỉ để tham dự họp đầy đủ.

(Tại Sảnh hoặc tại phòng BM Toán KT)

15h30 – 16h30

Họp các Trưởng nhóm với thành viên nhóm

Nhóm ngoài  hội trường:  (T.Thứ + Trung TTC (p.trách sinh viên) + thành viên): tại phòng BM TKT

Nhóm trong hội trường (Hoàn + Thảo (p.trách sinh viên) + thành viên) tại Phòng họp

16h30 – 17h

Rà soát lại

NMinh, Thế, T.Dong, T.Thứ, T.Tuấn, Mạnh, Trung, Hải, Hoàn, Thủy, Trang, P.Minh, P.Lan, Trung TTC

Tại: Phòng họp

THỨ SÁU
15h-15h30
Rà soát lần cuối về Tọa đàm
NMinh, Thế, T.Dong, Thắm, Huy, Liên, Ngọc

Tại: Phòng họp

15h30

Rà soát lần cuối về lễ hội

NMinh, Thế, T.Dong, T.Thứ, Trung, Hải, Thủy, Trang TKT, Hoàng, Ngọc, Hoàn, Đức TCB, P.Minh, P.Lan, Thảo, Hưng, Trung TTC

Tại: Phòng họp

THỨ BẢY

8h00

TỌA ĐÀM
Tại Phòng Hội thảo tàng G – A1

Chủ trì: GS. Trần Thọ Đạt

Tất cả các Thầy cô tham dự.

CHỦ NHẬT

7h00

LỄ HỘI KỶ NIỆM 50 NĂM
KHOA TOÁN KINH TẾ

Hội trường nhà A2

Toàn khoa

 

Thứ Hai:

11h-12h30: Tập văn nghệ toàn khoa, hát tập thể Nối vòng tay lớn: Phòng BM TCB.

16h15 – 17h: Họp rà soát tọa đàm, tại Phòng họp: N.Minh, T.Thế, T. Dong, T. Mạnh, C. Thắm, T. Huy, C. Ngọc, C. Liên (C. Thắm chuẩn bị nội dung họp)

17h, họp rà soát Lễ kỷ niệm. Mời: C. Minh, T. Thế, T. Dong, T. Thứ, T. Mạnh, T. Trung, T. Hải, C. Thủy, C. Trang TKT, T. Hoàng, C. Thắm, C. Ngọc, C. Liên, T. Hoàn, T. Đức (TCB), C. P.Minh, C. P.Lan, C. Thảo, T. Hưng, T. Trung TTC

 

Thứ Ba: 11h-12h30: Tập văn nghệ toàn khoa, tại Phòng BM TCB.

 

Thứ Tư:

11h-12h30: Tập văn nghệ toàn khoa, tại Phòng BM TCB.

14h30-15h30: họp Toàn khoa chuẩn bị Lễ hội, thống nhất phương án chung: Đề nghị các thầy cô cho sinh viên nghỉ để tham dự họp đầy đủ.

15h30 – 16h30: các trưởng nhóm thống nhất với các thành viên trong nhóm: Nhóm ngoài  hội trường:  (Thầy Thứ + T. Trung ttc (p.trách sinh viên) + thành viên ), họp tại sảnh; nhóm trong hội trường (T. Hoàn + C. Thảo (p.trách sinh viên) + thành viên), họp tại Phòng họp Khoa. 

16h30 – 17h: họp rà soát lại. Mời: C. Minh, T. Thế, T. Dong, T. Thứ, T. Tuấn, T. Mạnh, T. Trung, T. Hải, T. Hoàn, C. Thủy, C. Trang, C. P.Minh, C. P. Lan, T. Trung TTC

 

Thứ 6:

15h-15h30:, rà soát lần cuối về Tọa đàm: C. Minh, T. Thế, T. Dong, C. Thắm, T. Huy, C. Liên, C. Ngọc

15h30 – rà soát lần cuối về lễ hội: C. Minh, T. Thế, T. Dong, T. Thứ,  T. Trung, T. Hải, C. Thủy, C. Trang TKT, T. Hoàng,  C. Ngọc, T. Hoàn, T. Đức (TCB), C. P.Minh, C. P.Lan, C. Thảo, T. Hưng, T. Trung TTC

 

Thứ Bảy:

8h00: Tọa đàm tại phòng họp sảnh A1. Chủ tọa: GS. Trần Thọ Đạt, mời: tất cả các thầy cô trong Khoa,  sau tọa đàm mời các thầy cô dự tiệc buffee trên tầng 17.

 

Chủ nhật:

Lễ kỷ niệm tại HT nhà A2. Các thầy cô có mặt lúc 7h00 để chụp ảnh và chuẩn bị

 

Trưởng khoa.