Lịch tuần Khoa, từ 26/11 đến 02/12/2018

Thứ 3: 10h, họp về Olympic, tại phòng họp C. Mời C. Minh, T. Trung, T. Thông

8h30: Họp nhóm đề cương tiếng Anh BM TKT, TTC : phòng họp

 

Thứ 4: 8h, Hội nghị triển khai Kế hoạch kiểm điểm, phân loại đảng viên và tổ chức Đảng năm 2018, tại phòng HT tầng G, A1. Mời: T. Dong, T. Tuấn

8h30: Họp Bộ môn Toán kinh tế: triển khai các công việc : VP BM TKT

15h: Họp về tổ chức Hội thảo, tại tầng 5. Mời: C. Minh

 

Thứ 5: 7h30 và 13h30: Hội thảo quốc tế, tại HT. Mời: C. Minh và các thầy cô có giấy mời

 

Thứ 6: 13h30: Tọa đàm khoa học “Những vấn đề nổi bật hiện nay của Kinh tế thế giới và tác động đến các nước kinh tế đang phát triển”, tại 1006, mời các thầy cô quan tâm

Văn phòng Khoa