Lịch tuần Khoa, từ 30/4/2018 đến 06/5/2018

Thứ 4: 9h, Họp về điều kiện đảm bảo chất lượng, tại G2 N10. Mời: Cô Minh, Thầy Thế, T. Trung, T. Mạnh

 

Thứ 5: 14h, Hội nghị góp ý Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ Hiệu trưởng 2013-2018 và Báo cáo tự đánh giá của Hiệu trưởng, tại G2N10. Mời: T. Tuấn, Cô Minh

 

16h30, Hội nghị lấy ý kiến về danh sách nhân sự dự kiến đưa vào quy hoạch nhiệm kỳ 2018-2023 đối với các chức danh quản lý nhóm 1 của trường còn thiếu/chưa có quy hoạch, tại G2N10. Mời: T. Tuấn, C. Minh

 

Thứ 6: 15h, Họp về Actuary, tại P404 N7. Mời: T. Dong, C. Minh, T. Thế, T. Mạnh, T. Hải, C. Thắm, T. Huy và các Thầy Cô cố vấn học tập

Thứ 6: 16h30, Họp triển khai nhiệm vụ nhà trường về học liệu, tại VP Khoa. Mời: C. Minh, T.Thế, T.Trung, T. Mạnh, T. Hải

Văn phòng Khoa