Lịch tuần Khoa, từ 4/5 -10/5/2015

Thứ 3: 14h, Quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ Mười, khóa XI, tại HT A. Mời: Cô N.Minh, các thầy cô là Đảng viên

Thứ 6: 16h, Họp về tuyển sinh khóa 57 và về sinh viên. Mời: Cô N.Minh, Thầy Thế, Cô Thùy Trang, thầy Thành.

Văn phòng Khoa