Lịch tuần Khoa, từ 6/7 đến 12/7

Thứ 2: Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh, 7h45, tại HT A. Mời: Trưởng + Phó Khoa, Trưởng + Phó các Bộ môn.

Thứ 3-6: Lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh, từ 7h45-11h30, tại G2N10. Mời: Trưởng + Phó Khoa, Trưởng + Phó các Bộ môn.

Thứ 6: Họp bàn về quảng bá tuyển sinh K57, từ: 15h, tại VP Khoa. Mời cô N.Minh, cô N.Trang, thầy Thành. (Cô Trang chuẩn bị nội dung).

 

 

 

Văn phòng Khoa