Lịch tuần Khoa, từ 8/12-14/12/2014

Thứ 3:

13h30 – Họp Khoa và BM, tại VP Khoa. Thành phần: Cô Minh, Thầy Thế, Thầy Trung, Cô Thủy

14h: Họp bàn quy chế đào tạo Thạc sĩ, tại G2 Nhà 10, thời gian: 14h. Mời: Cô Minh, Thầy Thế, Cô Thủy

14h: Họp về thi Olympics, tại G2 N7. Mời: Thầy Trung, Thầy Hoàn, Thầy Thông, Thầy Tuyến

Thứ 4: 14h: Họp về POHE, tại G2N7. Mời: Thầy Thế, Thầy Mạnh