Lịch tuần Khoa từ 8/12 -14/12/2014

Thứ 3: 13h30: họp thống nhất một số việc. Địa điểm: VP Khoa, Mời: C. Minh, T.Thế, T.Trung, C. Thủy

Thứ 3: 14h, họp xây dựng Quy chế đào tạo Thạc sĩ. Địa điểm: Gác 2 nhà 10. Mời: C.Minh, T.Thế, C.Chung Thủy.

Thứ 3: 14h, họp triển khai thi Olympic. Địa điểm: Gác 2 nhà 7. Mời: T.Trung, T.Hoàn, T.Thông, T.Tuyến

Thứ 4: 14h, họp về Chương trình Pohe. Địa điểm: G2 nhà 7. Mời: T.Thế, T.Mạnh.