Lịch tuần Khoa, từ 9/3 đến 15/3/2015

Thứ 6: 2h, Xê mi na khoa học: Phân tích thống kê nhiều chiều và ứng dụng trong phân tích kinh tế. Địa điểm: VP Khoa, người trình bày: PGS.TS Ngô Văn Thứ. Kính mời: giáo viên bộ môn Toán Tài chính (bắt buộc), và các thầy cô quan tâm.

Lưu ý: Thứ 6, ngày 15 là thời hạn nộp working paper đợt đầu.