Lịch tuần Khoa, từ ngày 04/3/2019 đến ngày 10/3/2019

Thứ Ba:

10h, Làm việc với đoàn chuyên gia của Trường Đại học Đài Loan về hợp tác nghiên cứu trong lĩnh vực biến đổi khí hậu và quản lý rủi ro thiên tai, tại phòng họp A. Mời: T. Thành

 

Thứ Tư:

8h, Hội nghị công tác sinh viên năm học 2018-2019 lần I, tại phòng họp G, A1. Mời: T. Thế, C. Phan Minh

14h, Họp triển khai công tác rà soát, đánh giá, cập nhật chương trình đào tạo Đại học chính quy và triển khai đề án tổ chức đào tạo theo ngành cấp IV (áp dụng từ khóa 61), tại phòng họp B. Mời: T. Thế

15h, Họp chuẩn bị cho công tác thẩm định các chương trình đào tạo mới bằng tiếng Anh, tại phòng họp B. Mời: T. Thế, Cô N. Minh, T. Thành

 

Thứ Năm:

16h, Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AVIVA Việt Nam, tại phòng G nhà A1. Mời: T. Thế

Văn phòng Khoa