Lịch tuần Khoa, từ ngày 9/01/2018 đến ngày 04/02/2018

Thứ 4: 14h, Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn Học kỳ 1 và triển khai kế hoạch công tác Học kỳ 2 năm học 2017-2018, tại G2N10. Mời: C. Phan Minh, T. Hoàn

Thứ 4: 15h30, Tổng kết báo cáo công tác kiểm tra các chương trình liên kết đào tạo quốc tế tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân với các đơn vị thực hiện chương trình, tại G2N7. Mời: T. Thế

 

Thứ 6: 8h30, Hội nghị tổng kết và triển khai kế hoạch KHCN năm 2018 và trao quyết định cho chủ nhiệm đề tài cấp trường năm 2018, tại G2N10. Mời: C. Minh, T. Thế,. T. Trung, T. Mạnh và các Thầy/ Cô chủ nhiệm đề tài năm 2018.

 

Văn phòng Khoa