Lưu ý: Lớp CLC 59 học từ 14.1, K60 học từ 21.1

Trong lịch giảng bộ môn TKT + TTC đã công bố có sự thay đổi về thời gian bắt đầu giảng cho hệ Chất lượng cao + POHE.

Thay đổi mới như sau:

Các lớp Khóa 59: (Kinh tế lượng) bắt đầu học từ 14.1.19

Các lớp Khóa 60: (Xác suất thống kê) bắt đầu học từ 21.1.19

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.