Mặt bằng khoa tại nhà A1

Khoa Toán kinh tế sử dụng Văn phòng Khoa tại tầng 11 nhà A1

 

Sơ đồ sử dụng được nhà trường phân bố như dưới đây: từ số 1 đến 11.

(Còn lại là văn phòng khoa Đầu Tư và viện Kế toán – Kiểm toán)

 

Dự kiến phân bố không gian sử dụng:

[1] Bộ môn TKT + TTC

[2] Bộ môn TCB

[3] Trợ lý + Văn thư, đón tiếp sinh viên

[4] Bổ sung TKT, TTC

Sảnh [1a], phòng phụ [4a] [5] Sảnh chính, không gian sinh hoạt chung

[6] Trung tâm XLDLKTXH&DB: làm việc nhóm nhỏ

[7] Actuary: chương trình cử nhân và Lyon: làm việc nhóm nhỏ

[8] Kho

[9] Trưởng khoa

[10] Phó trưởng khoa

[11] Phòng hội đồng (đa năng: sinh hoạt khoa học, họp, thuyết trình…)

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.