[MFE-SC] MFECup2018 – Diễn biến ngày 12+13.10.2018

TRẬN 8: Toán kinh tế 59 – Toán tài chính 58

 

2018_10_12_Giaibongda50namTKT-14 2018_10_12_Giaibongda50namTKT-17 2018_10_12_Giaibongda50namTKT-7 2018_10_12_Giaibongda50namTKT-10


TRẬN 9: Cựu sinh viên – Liên quân 57

 

 

2018_10_12_Giaibongda50namKhoaTKT-51 2018_10_12_Giaibongda50namKhoaTKT-26 2018_10_12_Giaibongda50namKhoaTKT-29 2018_10_12_Giaibongda50namKhoaTKT-46 2018_10_12_Giaibongda50namKhoaTKT-47


 

TRẬN 10: Giảng viên – ISFA

 

 

2018_10_13_Giaibongda50namKhoaTKT-21 2018_10_13_Giaibongda50namKhoaTKT-3 (1) 2018_10_13_Giaibongda50namKhoaTKT-9 2018_10_13_Giaibongda50namKhoaTKT-15


TRẬN 11: Toán kinh tế 60 – Liên quân 57

 

2018_10_13_Giaibongda50namKhoaTKT-22 2018_10_13_Giaibongda50namKhoaTKT-25 2018_10_13_Giaibongda50namKhoaTKT-16 2018_10_13_Giaibongda50namKhoaTKT-32

 


TRẬN 12: Cựu sinh viên – Actuary 60

 

 

2018_10_13_Giaibongda50namKhoaTKT-46 2018_10_13_Giaibongda50namKhoaTKT-49 2018_10_13_Giaibongda50namKhoaTKT-44 2018_10_13_Giaibongda50namKhoaTKT-37