Một số hình ảnh

Bốn thế hệ Trưởng khoa trong ngày gặp mặt tháng 10 năm 2006

alt

Từ trái qua: (1) PGS. Hoàng Văn Khoan (2) GS. Nguyễn Tấn Lập
(3) GS. Trần Văn Túc (4) GS. Nguyễn Quang Dong

Ban Chủ nhiệm khoa nhiệm kỳ 2008 – 2012

alt

Từ trái qua (1) TS. Nguyễn Mạnh Thế (2) TS. Nguyễn Thị Minh
(3) TS. Nguyễn Thị Quỳnh Lan (4) TS. Ngô Văn Thứ (5) TS. Trần Trọng Nguyên

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.