Một số thông tin

(Thứ hai, 30 Tháng 5 2011 21:46)

Thông tin về đóng góp ủng hộ xây dựng Đài kỷ niệm Lên đường bảo vệ Tổ quốc của ĐHKTQD:
Thông báo ; Kế hoạch huy động kinh phí.

Kế hoạch tham quan nghỉ mát hè 2011 của Công đoàn khoa Toán kinh tế: Hiện trên khoa có hai bảng đăng ký lựa chọn, đề nghị các thầy cô đăng ký để Công đoàn khoa có kế hoạch cụ thể trong thời gian sớm nhất.

Các Bộ môn kê khai danh mục kết quả nghiên cứu khoa học năm 2011 của Giáo viên và gửi về Bộ môn trước 2/6:
Nội dung gửi:
1: số bài báo (ghi rõ trong nước/ quốc tế, tên tạp chí, năm xuất bản, số xuất bản, trang, tên bài báo )
2. Số bài báo cáo hội thảo ( ghi rõ: quốc tế/ quốc gia/ trường/ khoa : tên bài, tên hội thảo
3. Giáo trình, tài liệu: giáo trình (ghi rõ: năm/ xuất bản lần đầu/ tái bản có bổ sung, chủ biên hay thành viên); sách tham khảo, tài liệu học tập (năm, chủ biên, thành viên)
4. Dịch tài liệu: tên tài liệu/ năm hoàn thành/ số trang

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.