Mục lục Kỷ yếu 2013

MỤC LỤC
KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA
“ĐÀO TẠO VÀ ỨNG DỤNG TOÁN HỌC TRONG KINH TẾ – XÃ HỘI”
Hà Nội, 5 / 2013

TT Bài viết Tr.
1 XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG CÁC MÔN TOÁN KINH TẾ BỀN VỮNG, CÓ TÍNH ỨNG DỤNG CAO
PGS.TS. Ngô Văn Thứ – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
7
2 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC DẠY VÀ HỌC TOÁN TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHỐI KINH TẾ
TS. Phạm Văn Chững – Trường ĐH Kinh tế-Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM
23
3 MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ DẠY VÀ NGHIÊN CỨU TOÁN HỌC Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
TS. Bùi Duy Phú – Học viện Ngân hàng
29
4 TÌNH HÌNH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP TOÁN HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ – ĐẠI HỌC HUẾ
ThS. Ngô Sỹ Hùng – Đại học Kinh tế – Đại học Huế
33
5 BỘ MÔN TOÁN CƠ BẢN VÀ VIỆC GIẢNG DẠY MÔN TOÁN CAO CẤP TẠI TRƯỜNG ĐẠI  HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
TS. Nguyễn Thị Quỳnh Lan – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
39
6 NHÌN LẠI 11 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHUYÊN NGÀNH TOÁN TÀI CHÍNH CÁC BÀI HỌC KINH NGHIỆM, CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC
TS. Trần Trọng Nguyên – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
59
7 MỘT SỐ NHẬN ĐỊNH VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH TOÁN KINH TẾ
ThS. Bùi Dương Hải – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
69
8 ĐỊNH PHÍ BẢO HIỂM MỘT HƯỚNG CHUYÊN SÂU ỨNG DỤNG TOÁN HỌC
ThS. Phạm Thị Hồng Thắm – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
87
9 ỨNG DỤNG TOÁN TRONG NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY  KINH TẾ VĨ MÔ
PGS.TS Hoàng Yến – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
99
10 VỀ MÔN HỌC LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN TRONG ĐÀO TẠO CÁC NGÀNH KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH
PGS.TS Nguyễn Cao Văn – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
113
11 KINH TẾ LƯỢNG – LỊCH SỬ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG VĨ MÔ
PGS.TS. Nguyễn Thị Minh
NCS. Hoàng Bích Phương – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
119
12 NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA VIỆC GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG TRONG ĐÀO TẠO SINH VIÊN  KINH TẾ HỆ  ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
ThS. Trần Thị Tuấn Anh – Đại học Kinh tế TPHCM
131
13 MỘT SỐ KẾT QUẢ ỨNG DỤNG TOÁN HỌC TRONG  NGHIÊN CỨU VÀ ĐIỀU HÀNH KINH TẾ XÃ HỘI
TS. Nguyễn Thị Lan Hương
ThS. Phạm Ngọc Toàn – Bộ LĐTB&XH
139
14 SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC TRANG BỊ CÁC MÔN TOÁN HỌC VÀ ỨNG DỤNG TOÁN HỌC TRONG CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KINH TẾ XÃ HỘI
ThS. Vũ Thị Huyền Trang – Đại học Thương mại
149
15 MỘT SỐ KINH NGHIỆM ỨNG DỤNG TOÁN  KINH TẾ, TÀI CHÍNH
Lưu Quốc Yên – Giám đốc công ty thông tin tài chính Thiên lang (SiriFin)
Phó Ban Thông tin – Đào tạo hiệp hội đầu tư tài chính (VAFI)
153
16 TOÁN HỌC VỚI ĐÀO TẠO SINH VIÊN KINH TẾ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TS. Bùi Văn Dũng
TS. Nguyễn Thanh Diệu
ThS. Nguyễn Mạnh Cường – Đại học Vinh
157
17 TOÁN HỌC TRONG NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY KINH TẾ
Lê Tài Thu – Học viện Ngân hàng
165
18 PHƯƠNG THỨC TƯ DUY TOÁN HỌC TĂNG KHẢ NĂNG TIẾP CẬN THỰC CHỨNG VÀ CHUẨN TẮC KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ THẾ GIỚI VÀ QUAN HỆ KINH TẾ QUỐC TẾ (KINH TẾ QUỐC TẾ) TẠI ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
PGS.TS. Nguyễn Thường Lạng – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
171
19 VỀ PHƯƠNG PHÁP HỒI QUY PHÂN VỊ VÀ ỨNG DỤNG
Phạm Lệ Mỹ – Đại học Khoa học Huế
187
20 ỨNG DỤNG HỢP ĐỒNG SWAPS TRONG PHÒNG HỘ RỦI RO
TS. Trần Trọng Nguyên
ThS. Nguyễn Thị Liên
CN. Phạm Thị Nga – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
197
21 MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TỶ GIÁ TRONG TRƯỜNG HỢP KHÔNG CÓ GIẢ THIẾT PHÂN PHỐI CHUẨN
TS. Trần Trọng Nguyên – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
209
22 COPULA NHIỀU CHIỀU VÀ ỨNG DỤNG TRONG ĐO LƯỜNG RỦI RO TÀI CHÍNH
TS. Trần Trọng Nguyên – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Nguyễn Thu Thủy – Khoa cơ bản – Học viện Tài chính
219
23 MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VÀ ỨNG DỤNG
Lê Thị Thu Thủy – Học viện Ngân hàng
TS. Trần Trọng Nguyên – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
231
24 CÁC MÔ HÌNH CẢNH BÁO VỠ NỢ DOANH NGHIỆP
ThS. Đặng Huy Ngân
ThS. Phùng Minh Đức – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
243
25 ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP SAI PHÂN HỮU HẠN ĐỂ ĐỊNH GIÁ CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH
TS. Bùi Phúc Trung – Khoa Toán – Thống Kê – ĐH Kinh tế TP.HCM
251
26 ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH ĐẦU VÀO – ĐẦU RA ĐỂ ĐO LƯỜNG THAY ĐỔI CƠ CẤU NGÀNH VÀ NỀN KINH TẾ VIỆT NAM THỜI KỲ 1989 – 2007
NCS. Nguyễn Thị Cẩm Vân – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
259
27 ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH  CỦA VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2006 – 2010
Chu Thị Bích Ngọc – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
291
28 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CẦU  ĐÀO TẠO TỪ XA TẠI VIỆT NAM
NCS. Đặng Văn Dân – Viện Đại học Mở Hà nội
299
29 PHÂN TÍCH SỰ PHỤ THUỘC CỦA CÁC CHUỖI LỢI SUẤT TÀI SẢN -TIẾP CẬN BẰNG MÔ HÌNH HỒI QUY PHÂN VỊ VÀ PHƯƠNG PHÁP COPULA
NCS. Hoàng Đức Mạnh – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
311
30 PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH FAMA – FRENCH VỚI YẾU TỐ NGÀNH ỨNG DỤNG TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
PGS.TS Ngô Văn Thứ
ThS. Nguyễn Thị Liên
CN. Phạm Thị Nga – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
323
31 VAI TRÒ CỦA SỞ HỮU NHÀ NƯỚC VÀ VẤN ĐỀ THÔNG TIN BẤT ĐỐI XỨNG TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN MỘT NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM
Trịnh Trọng Anh – Đại học Thăng Long
PGS.TS. Nguyễn Thị Minh – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
339
32 HỒI QUI PHÂN VỊ VÀ ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ ĐẾN CHI TIÊU THƯỜNG XUYÊN/KHẨU CỦA HỘ GIA ĐÌNH Ở VIỆT NAM
PGS.TS Ngô Văn Thứ
NCS. Hồ Đắc Nghĩa – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
347
33 SỬ DỤNG THÀNH PHẦN LỰA CHỌN BẤT LỢI PHÂN TÍCH HÀNH VI NHÀ ĐẦU TƯ
ThS. Trần Chung Thủy
CN. Dương Quỳnh Hoa – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
359
34 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) ĐẾN TỔNG THU NHẬP CỦA TỈNH HƯNG YÊN GIAI ĐOAN 1998-2010
Phạm Thị Tuyết Nhung – Trường ĐH Lao Động – Xã Hội
377
35 PHÂN TÍCH TĨNH SO SÁNH VÀ ĐỘNG HỌC KINH TẾ  DƯỚI GIÁC ĐỘ TOÁN HỌC
TS. Tống Thành Trung – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
385
36 XÂY DỰNG MÔ HÌNH ỨNG DỤNG TỔNG THỂ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
TS. Nguyễn Trung Tuấn
Lưu Minh Tuấn – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
397
37 SỬ DỤNG MÔ HÌNH PROBIT THỨ BẬC NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ YÊU THÍCH MÔN HỌC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
ThS. Nguyễn Thị Thảo
PGS.TS. Nguyễn Thị Minh – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
405
38 CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH, DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM – VẤN ĐỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU
ThS. Nguyễn Thế Hà
CN. Nguyễn Quang Lộc – Bộ LĐTB & Xã hội
415
39 MỘT SỐ MÔ HÌNH RỦI RO TRONG BẢO HIỂM
TS. Nguyễn Huy Hoàng – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
427
40 VỀ MỘT SỐ NGHIÊN CỨU DI CHUYỂN LAO ĐỘNG BẰNG MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG
NCS. Phạm Ngọc Hưng
PGS.TS. Nguyễn Cao Văn – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
439
41 PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI (ANOVA): LÀM GÌ NẾU PHƯƠNG SAI CỦA CÁC TỔNG THỂ KHÔNG THUẦN NHẤT NCS. Lê Đức Hoàng – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 453
42 TỪ KHỦNG HOẢNG TÍN DỤNG BẤT ĐỘNG SẢN GIÁ CAO Ở MỸ (SUBPRIME) ĐẾN KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH TOÀN CẦU: VAI TRÒ CỦA MÔ HÌNH TOÁN HỌC VỀ ĐẦU TƯ
GS. Huỳnh Hữu Tuệ – Đại học Quốc tế, VNU-HCM
459

Tên ấn phẩm : Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia “Đào tạo và ứng học Toán học trong Kinh tế- xã hội”

Giấy phép xuất bản số: 573-2013/CXB/01-24/ĐHKTQD

Mã ISBN: 978-604-927-715-3