NCS Bảo vệ cấp cơ sở. Nguyễn Thị Yến, Kiều Nguyệt Kim

Ngày 11.8.2021

NCS. Nguyễn Thị Yến

Đề tài: Hiệu ứng bất thường kỹ thuật trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Hướng dẫn: TS. Hoàng Đức Mạnh

 • Chủ tịch: GS.TS. Nguyễn Quang Dong – ĐHKTQD
 • Phản biện 1: TS. Nguyễn Quang Huy – ĐHKTQD
 • Phản biện 2: PGS. TS. Trần Trọng Nguyên – Học viện Chính sách và Phát triển
 • Thư ký: TS. Phạm Thị Hồng Thắm – ĐH KTQD
 • Ủy viên: PGS. TS. Nguyễn Thị Minh Huệ – ĐHKTQD
 • Ủy viên: TS. Nguyễn Quang Thương – UB Chứng khoán Nhà nước
 • Ủy viên: TS. Lê Đức Khánh – Công ty cổ phần chứng khoán VPS

Ngày 25.8.2021

NCS. Kiều Nguyệt Kim

Đề tài: Tác động của quyền sử dụng đất nông nghiệp lên hiệu quả sản xuất nông nghiệp VN – tiếp cận bằng các mô hình toán kinh tế.

Hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Minh

 • Chủ tịch: TS. Nguyễn Mạnh Thế – ĐHKTQD
 • Phản biện 1: PGS. TS.  Bùi Quang Tuấn – Viện Nghiên cứu Kinh tế Việt Nam
 • Phản biện 2: TS. Phạm Ngọc Thắng – Ban Kinh tế trung ương
 • Thư ký: TS. Phạm Ngọc Hưng – ĐHKTQD
 • Ủy viên: PGS. TS. Hồ Đình Bảo – ĐHKTQD
 • Ủy viên: PGS. TS. Nguyễn Thị Nguyệt – Viện Nghiên cứu Kinh tế Trung ương
 • PGS. TS. Nguyễn Thị Minh