NCS bảo vệ đề tài cấp cơ sở online (27.5.2021)

Vào 17h00 Thứ Năm ngày 27 tháng 5 năm 2021, đã diễn ra buổi bảo vệ đề tài cấp cơ sở.

Phương thức: trực tuyến

Nghiên cứu sinh: Vũ Thị Huyền Trang

Đề tài: Hiệu quả phân bổ và một số mô hình đánh giá tác động của các nhân tố đến hiệu quả phân bổ của các doanh nghiệp ngành Công nghiệp của Việt Nam.

Hướng dẫn: GS. TS. Nguyễn Khắc Minh

Danh sách thành viên

TT Họ tên Đơn vị Vai trò
1 TS. Nguyễn Mạnh Thế ĐH KTQD Chủ tịch
2 PGS.TS. Bùi Quang Tuấn Viện Kinh tế Việt Nam Phản biện 1
3 PGS.TS. Hồ Đình Bảo ĐH KTQD Phản biện 2
4 TS. Phạm Ngọc Hưng ĐH KTQD Thư ký
5 TS. Đặng Đức Anh TT Thông tin và dự báo Kinh tế – xã hội Quốc gia Ủy viên
6 PGS.TS. Từ Thúy Anh ĐH Ngoại thương Ủy viên
7 GS.TS. Nguyễn Khắc Minh ĐH Thăng Long Ủy viên

Hội đồng đã nghe NCS trình bày và thảo luận, góp ý