NCS. Phạm Ngọc Hưng bảo vệ Luận án cấp cơ sở

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SỸ CẤP CƠ SỞ

 

Thời gian: 14h00 ngày Thứ Sáu 10/3/2017;

Địa điểm: Văn phòng khoa Toán kinh tế

Nghiên cứu sinh: Phạm Ngọc Hưng

Người hướng dẫn: HD1: PGS.TS. Nguyễn Cao Văn, HD2: PGS.TS. Lưu Thị Bích Ngọc

Đề tài: Mô hình phân tích động lực xuất cư và lợi ích về thu nhập của hộ gia đình có người xuất cư.

Hội đồng: Chủ tịch: TS. Nguyễn Mạnh Thế; GS.TS. Nguyễn Khắc Minh: phản biện 1; GS.TS. Nguyễn Đình Cử: phản biện 2; PGS. Nguyễn Cao Văn, PGS.TS. Lưu Thị Bích Ngọc; TS. Nguyễn Mạnh Hải; TS. Tống Thành Trung: thư ký

 

14h15: NCS trình bày:

Nội dung gồm 5 chương

14h40: Các nhận xét và phản biện

1. GS.TS. Nguyễn Khắc Minh 

– Một số điều chỉnh: lỗi văn phạm; Định nghĩa biến và ký hiệu; Vấn đề mô hình phân biệt

– Phương pháp luận cần chỉnh sửa, phương trình, biến cần lưu ý

– Xác định rõ động lực di cư và biến tác động đến di cư

– Cần trả lời hai câu hỏi: (1) Di cư có phụ thuộc khoảng cách địa lý không? (2) Di cư có tính chất bầy đàn không?

– Tổng hợp: sửa các mục 2.2, 2.3, 2.4 trước khi đưa phản biện kín và đưa bảo vệ cấp trường

2. GS.TS. Nguyễn Đình Cử

– Tính cấp thiết: rõ ràng, liên quan đến hai chương trình quốc gia

– Các nhận xét để hoàn thiện:

– Đặt ra nhiều mục tiêu nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu quá (6), nhiều câu hỏi nghiên cứu quá

– Giả thiết nghiên cứu rõ ràng

+ Động lực di cư nổi bật của VN là gì? Những yếu tố nào tác động đến động lực di cư

– Khung lý thuyết: Động lực xuất cư / di cư cần chú trọng làm sáng rõ

– Hướng nghiên cứu, làm rõ các mô hình, nghiên cứu định tính

– Kết luận nên cô đọng

3. PGS.TS. Nguyễn Cao Văn

– Chưa làm rõ mối liên hệ: những nhân tố hình thành nên Động lực

4. PGS.TS. Lưu Thị Bích Ngọc

– Nền chuyên ngành, yếu tố quan trọng nhất

– Mô hình nào phù hợp

– Các vấn đề về thông tin, số liệu

5. TS. Nguyễn Mạnh Hải

– Mục tiêu tổng quát ngắn gọn? 

– Phạm vi, giả thiết nghiên cứu

Kiến nghị của Hội đồng cơ sở: Thay đổi tên đề tài cho phù hợp nội hàm.

"Mô hình phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến xuất cư và lợi ích về thu nhập của hộ gia đình có người xuất cư"

Hội đồng kết thúc lúc 16h00.