Nghiên cứu khoa học BM Toán kinh tế 2012

Nghiên cứu khoa học năm 2012 – Bộ môn Toán kinh tế

Bài
báo
Đề
tài
Sá-
ch
Khác Họ tên Chi tiết Vai trò
  NN     Nguyễn Thị Minh Đề tài cấp Nhà nước và tương đương
II 6.2 -2010.07.02
Chủ trì
  CS     Nguyễn Thị Minh Đề tài cấp cơ sở trọng điểm
T2012_02TD
Thành viên
  CS     Nguyễn Thị Minh Đề tài cấp cơ sở và tương đương
Dự án: “Đánh giá sức khỏe sinh thái (Eco-heath) cụm sản xuất gia cầm nhằm cải thiện đời sống cho người chăn nuôi gia cầm  quy mô nhỏ”
Chủ trì
  NN     Hoàng Bích Phương Đề tài cấp Nhà nước và tương đương
II 6.2 -2010.07.02
Thư ký
  B     Vũ Thị Bích Ngọc Đề tài cấp Bộ và tương đương
Đánh giá tác động chương trình 135-II (Hợp đồng giữa UNDP và IRC)
Thành viên
  B     Vũ Thị Bích Ngọc Đề tài cấp Bộ và tương đương
Các khoản chi không chính thức cho giáo dục của hộ gia đình ở Việt Nam (hợp đồng giữa Cơ quan phát triển Vương quốc Bỉ  (BTC) và IRC)
Thành viên
  CS     Hoàng Thị Thanh Tâm Đề tài cấp cơ sở
T.2011.17
Chủ trì
  CS     Phạm Thị Hương Huyền Đề tài cấp cơ sở
T.2011.17
Thư ký
  CS     Nguyễn Thị Thảo Đề tài cấp cơ sở
T.2012.06BC
Chủ trì
  CS     Phạm Ngọc Hưng Đề tài cấp cơ sở: 02/DX03
Với Viện Chính sách NN & PTNN
Thành viên
  CS     Phạm Ngọc Hưng Đề tài cấp cơ sở
Dự án: “Đánh giá sức khỏe sinh thái (Eco-heath) cụm sản xuất gia cầm nhằm cải thiện đời sống cho người chăn nuôi gia cầm  quy mô nhỏ”
Thành viên
  CS     Nguyễn Thị Thùy Trang Đề tài cấp cơ sở
Dự án Đánh giá hiệu quả hoạt động của Tổ chức tài chính vi mô Việt Nam
Thành viên
VN       Nguyễn Thị Minh "Rủi ro đạo đức trong bảo hiểm y tế tự nguyện và nhân khẩu học tại Việt nam giai đoạn 2008-2010"
Tạp chí Kinh tế và  Phát triển, 179, 2012
Tác giả
QT       Nguyễn Thị Minh "Productivity Growth, Technological Progress, and Efficiency Change in Vietnamese Manufacturing"
Open journal of statistics, 2, 2012
Tác giả
VN       Hoàng Bích Phương "Rủi ro đạo đức trong bảo hiểm y tế tự nguyện và nhân khẩu học tại Việt nam giai đoạn 2008-2010"
Tạp chí Kinh tế và  Phát triển, 179, 2012
Đồng tác giả
VN       Nguyễn Thị Thùy Trang "Position change of VN women in macrocell economic policy
reform episode: Comparative analysis of Secondary data"
Tạp chí Kinh tế Phát triển, Vol14(2), 8/2012
Đồng tác giả
    GT   Nguyễn Thị Minh Giáo trình Kinh tế lượng
NXB ĐH KTQD
Đồng chủ biên
    GT   Nguyễn Cao Văn Giáo trình Lý thuyết xác suất và Thống kê toán
NXB ĐH KTQD
Chủ biên
    GT   Trần Thái Ninh Giáo trình Lý thuyết xác suất và Thống kê toán
NXB ĐH KTQD
Đồng tác giả
    GT   Nguyễn Mạnh Thế Giáo trình Kinh tế lượng
NXB ĐH KTQD
Đồng tác giả