Nghiên cứu khoa học sinh viên 2023: Báo cáo của các nhóm (7.4.2024)

Vào sáng Thứ Hai, ngày 7 tháng 4 năm 2024, Khoa Toán Kinh tế đã tổ chức cho các nhóm sinh viên Nghiên cứu khoa học năm học 2023-2024 báo cáo.

Chủ trì: TS. Nguyễn Mạnh Thế, Trưởng khoa.

Các giảng viên hướng dẫn và người có quan tâm

Danh sách các nhóm sinh viên

TT Sinh viên Hướng dẫn Đề tài
1 Ngô Gia Tráng – Actuary 62
Đào Lê Ngân – Lyon 9
Nguyễn Thị Bảo Dương – Lyon 9
Phùng Quang Anh – Actuary 62
TS. Nguyễn Thị Hải Đường Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua bảo hiểm y tế tự nguyện trên địa bàn thành phố Hà Nội
2 Thiều Ngọc Mai – DSEB 63
Nguyễn Cẩm Ly – DSEB 63
Ngô Khánh Linh – DSEB 63
Trịnh Mai Anh – DSEB 63
Trịnh Thị Minh Tâm – DSEB 63
TS.Nguyễn Thị Quỳnh Giang Exploring factors affect customer decision to promote airline online: A machine learning and text mining approach
3 Lê Ngọc Khánh – NH63A
Trần Thu Hiền – NH63A
Nguyễn Phương Thảo – NH63A
Nguyễn Mai Linh – NH63A
ThS. Nguyễn Thị Thu Trang Vai trò của vốn xã hội đối với cảm nhận hạnh phúc chủ quan của sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
4 Lê Kim Anh – Toán KT 63
Tạ Bích Ngọc – Toán KT 63
Nguyễn Thị Thùy Trang – Toán KT 63
TS. Hoàng Đức Mạnh Phân tích tác động của Fintech đến rủi ro trong ngân hàng thương mại tại Việt Nam
5 Trịnh Mai Anh – DSEB 63
Nguyễn Cẩm Ly – DSEB 63
Ngô Khánh Linh – DSEB 63
Thiều Ngọc Mai – DSEB 63
Trịnh Thị Minh Tâm – DSEB 63
ThS. Nguyễn Thanh Tuấn Large Language Model Application in Product Matching on E-commerce Platforms
6 Vũ Minh An – DSEB 63
Nguyễn Qúy Dương – DSEB 63
Nguyễn Vũ Ánh Ngọc – DSEB 63
Nguyễn Khánh Huyền – DSEB 63
ThS. Nguyễn Thanh Tuấn Enhancing Accessibility to Vietnamese Legal Tax Information: Automated Retrieval-Based Question Answering System
7 Nguyễn Quốc Chính – Toán KT 62 ThS. Trần Chung Thủy Tiếp cận lượng tử trên thị trường chứng khoán Việt Nam và mô hình sóng cộng hưởng
8 Nguyễn Thảo My – Actuary 62
Nguyễn Thị Hồng Anh – DSEB 62
Trịnh Thị Hương Liên – DSEB 62
Lâm Nhật Trung – Toán KT 62
Nguyễn Hồng Trà – Actuary 62
ThS. Nguyễn Thị Liên Ảnh hưởng của biến động vĩ mô đến biến động thị trường chứng khoán ở một số quốc gia châu Á – Phân tích phân vị sử dụng mô hình EGARCH mở rộng